fbpx
TEKST ØYVIND BORDALL
FOTO ANDREW SIMPSON SAILING FOUNDATION, SAIL TRAINING INTERNATIONAL, INVICTUS GAMES, VISIT LILLEBÆLT, ØYVIND BORDAL

Forskningen viser:

Derfor er du så vild med at sejle

Den fornemmelse du har er rigtig: Sejlads ersundt. Nu er der også videnskab, der bakkerdet op. Her kan du se hvordan det påvirker digat sejle. Det kan endda være et led i behandlingaf mennesker med svære diagnoser!

Den fornemmelse du har er rigtig: Sejlads ersundt. Nu er der også videnskab, der bakkerdet op. Her kan du se hvordan det påvirker digat sejle. Det kan endda være et led i behandlingaf mennesker med svære diagnoser!


Lige siden antikken – og formentlig også tidligere – har mennesker brugt havet til behandling af sygdom, stress, depression og anden elendighed. Vi mennesker opsøger ganske enkelt havet for at få det bedre, og sådan har det altid været. Kolde bade, havluft, avudsigt og lyden af bølgeslag mod stranden har alt sammen været betragtet som helende, endda erapeutisk igennem århundreder.
Også i dag drives vi mod havet. Vi gør os gerne store anstrengelser for at være tæt på det – selv med al den komfort, teknologi og underholdning vi er omgivet af, i hvert fald i vores del af verden.
Og vi sejlere er nok dem, som vil det allermest. For os er det ikke nok at være ved vandet. Vi vil ud på det!

FRIHED OG RO
Men hvorfor, egentlig? Det spørgsmål har altid optaget mig, både som menneske, sejler og ournalist. Spørger man folk der sejler (og tro mig, det har jeg gjort tit), får man en bred vifte af svar. Men der er fællestræk mellem dem. Oftest optræder ord som frihed, ro, nydelse – en følelse af at være en del af naturen. Man er for en tid løsrevet fra livet på land, som ofte er præget af stress og mangel på tid. Til søs er der et frirum, hvor der er en anden enkelhed og harmoni. Det er kort sagt en helende oplevelse. ”Jeg får det godt af det,” siger folk.

SALT OG NEGATIVE IONER I LUFTEN
Det siger videnskaben faktisk også. Talrige orskningsprojekter viser at kontakt med havet har målbare positive effekter på livskvalitet. Havet dækker 70 % af jordens overflade. Saltvand er for det meste mere saltholdigt end vandet i vores krop, men noget tyder på at saltholdigheden i urhavet var den samme som inde i os – knap 1 %.
Hudkontakt med saltvand har en række dokumenterede gavnlige virkninger. Universitetet i Alicante har for nyligt dokumenteret at havvand booster immunforsvaret, og gør os mere modstandsdygtige overfor virus og bakterier. Havluft er desuden fuld af negative ioner, noget som øger kroppens evne til at absorbere ilt. Negative ioner hjælper også til med at balancere serotonin-niveauet i kroppen, noget som beskytter mod depression.
SLAP AF, SLAP AF ...
Der er også teorier, der hævder at farven blå i sig selv virker afslappende, og at lyden af bølgeslag er beroligende. I følge Orfeu Buxton (associate professor, biobehavioural health, Pennsylvania State University) er lyden af disse langsomme, repetitive klaskelyde lyden af ”ikke-trussel”.
”Det er derfor de beroliger folk,” siger han. ”Det er som om bølgerne siger: ”Slap af, slap af, slap af … der er ingen grund til bekymring”.

REHABILITERING OG TERAPI
Den almindelige, gavnlige effekt af havet gælder selvfølgelig for alle mennesker – men der foreligger faktisk forskning, der viser at målrettet brug af sejlads er en særlig effektiv støtte til rehabilitering eller terapi. Foreløbig foreligger der mest materiale omkring mennesker med diagnoser som sklerose, PTSD, stress og misbrug/afhængighed. Men der er også lavet forsøg med psykiatriske patienter med skizofreni/psykose. Ikke alene får disse mennesker det bedre – de får også bedre redskaber til at håndtere de problemer de nu en gang har.

SEJLADS ER DOKUMENTERET SUNDT
Det stemmer alt sammen ret godt med den oplevelse vi alle sammen har. Men nu findes der altså data, der dokumenterer at sejlads er sundt – og at der ligger et aspekt af selvudvikling i at sejle, som bidrager til større succes med de mål man nu en gang har i livet.
På de kommende sider kan du læse mere om nogle af de forskningsprojekter, der har været gennemført.

Forskningsprojektet er støttet af Trigon Fonden, som har hjemme i Frederikshavn.
TEKST ØYVIND BORDAL
FOTO OCEANS OF HOPE, JOSH HALL

Oceans of Hope

”Målbar forbedring af fysik, selvværd og livskvalitet”

Mikkel Anthonisen er formentlig landetsledende ekspert på sejlads som værktøj tilrehabilitering. Et internationalt forskerteamer nu i gang med at analysere data fra sidsteårs nordatlantiske togt for mennesker medsklerose. Her er de foreløbige resultater.

Studiet nævner blandt andet større tro på sig selv, mindre grad af depressivesymptomer, mindre angst og stress, øget selvtillid, større livskvalitet og oplevelseaf social støtte.
Folk vokser som mennesker om bord – både fysisk og mentalt. Vi har også set atFolk vokser som mennesker om bord – både fysisk og mentalt. Vi har også set ateffekten varer ved efterfølgende.

KORT OM OCEANS OF HOPE

Grundlagt af læge og sømand Mikkel Anthonisen i 2013 med det formål at gennemføre en jordomsejlingmed en besætning bestående af mennesker medsklerose. Jordomsejlingen (2014-15) blev en succes,og projektet har fortsat arbejdet med en bred vifte afaktiviteter. Fælles for det hele er oplevelsen af atsejlads har potentiale til at støtte grundlæggende, livsforandrende udvikling hos mennesker, som er i en svær livssituation.Oceans of Hope fortsætter arbejdet i de kommendeår, og der er talrige planer om fremtidige projekter. Blandt andet udvides i 2020 med tilbud om dykning til mennesker med sklerose.Læs mere på www.oceansofhope.org.
Læge, forsker og psykoterapeut Mikkel Anthonisen er specialistLæge, forsker og psykoterapeut Mikkel Anthonisen er specialisti multipel sklerose (MS), men også livslang sejler. Det var hamsom igangsatte projektet Oceans of Hope i 2013, og gennemførteen sejlads jorden rundt med en besætning hovedsagligt beståendeaf mennesker med sklerose. Efterfølgende har målinger vist klareforbedringer af deltagernes livskvalitet. Og der er ikke kun tale omden psykiske funktion. Deltagerne fungerer faktisk også bedre rentfysisk efter sørejsen.

INTERNATIONALT FORSKNINGSPROJEKT
Forrige sommer sejlede Oceans of Hope ud på et togt i Nordatlanten (Norge og Skotland). I den forbindelse etablerede Mikkel Anthonisen eninternational forskergruppe, som skulle finde ud af hvilke ændringer,der egentlig kunne måles hos deltagerne, henholdsvis før og eftersejladsen. Titlen på projektet er: ”Effekten af længerevarende sejladspå mennesker med multipel sklerose (MS). Fokus på overordnet funktion,muskelfunktion, balance, kognition, oplevede MS symptomer,self-efficacy, social capital og livskvalitet.” Med på forskerholdet erogså sejleren og idrætsfysiologen Jens Bojsen-Møller og psykologen Bobby Zachariae, som i mange år har forsket i empowerment hosmennesker med sklerose. Hvis man ikke er inde i begrebsapparatet: Self efficacy er et begrebsom groft sagt handler om evnen til at være selvhjulpen, fordi man rentfaktisk tror på at man kan være det. Social capital handler om (lige sågroft sagt) værdien af at være en del af en gruppe, som deler identitet, mål, værdier, og som samarbejder og hjælper hinanden.

MINDRE DEPRESSION, MERE TRO PÅ SIG SELVMINDRE DEPRESSION, MERE TRO PÅ SIG SELV
Resultaterne fra sommertogtet er stadig i gang med at blive analyseret,men allerede nu kan Mikkel Anthonisen se nogle tendenser. ”Uden atsige for meget, eller konkludere noget på nuværende tidspunkt,” siger han, ”så kan jeg godt afsløre at det ser ud til at deltagerne scorer bedrepå depressionsindekset. Altså, de er mindre deprimerede. De vurdererogså selv at de har større livskvalitet efter sejlads, end de havde før. Vier spændte på at se om der er en sammenhæng mellem oplevet livskvalitet, fysisk præstation, og det man kalder social capital. Det vilsige, deltagernes oplevelse af social støtte, og deres tro på sig selv. Deter det vi kalder ”empowerment-faktorer”. Vores umiddelbare erfaring, både fra jordomsejlingen og tiden efter, er jo at folk vokser som menneskerom bord – både fysisk og mentalt. Vi har også set at effektenvarer ved efterfølgende”'

STÆRKT FÆLLESSKAB
Undersøgelsen er ikke den første fra holdet bag Oceans of Hope. Underjordomsejlingen 2014-15 deltog ca. 100 mennesker med MS fra i alt 16forskellige lande. De var med i perioder på to til otte uger. Undervejsskrev sklerosebesætningen daglige blogs, og de er blevet analyseret iet nyligt publiceret studie i det internationale tidsskrift Disability and Rehabilitation. Studiet er gennemført af en forskergruppe fra Monash University i Melbourne, og hedder: I can do more than I thought Icould: Exploring the online blogs from the Sailing Sclerosis Oceansof Hope journey.”For de f leste blev sejladsen en livsforandrende rejse,” siger Anthonisen. ”Mange beskrev efterfølgende bedring i såvel fysik somlivskvalitet. Studiet fremhæver flere positive virkninger af at være ombord – f.eks. betydningen af at overkomme fysiske udfordringer, somman ellers havde troet var uoverkommelige. Deltagerne oplevede ogsåændringer i deres eget og andres syn på sygdommen. Studiet nævnerogså følelsen af stærkt fællesskab, større tro på sig selv, mindre gradaf depressive symptomer, mindre angst og stress, øget selvtillid, størrelivskvalitet og oplevelse af social støtte – og ikke mindst større tro oghåb for fremtiden.”

BÅD 559

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.