fbpx

Af Dan Ibsen Foto: World Sailing, Colourbox, m.fl.

Nye rapporter frikender Kim Andersen

De tre klagesager mod tidligere World Sailing præsident Kim Andersen er nu endelig afsluttet, og vi giver her et indblik i afgørelserne og den betydning de har haft i organisationen.


To af klagesagerne er blevet afvist og den tredje er trukket tilbage. Alle sager er nu mere end et år efter at Kim Andersen forlod præsidentposten afsluttet, og de frikender Kim Andersen for de anklager han tidligere er blevet præsenteret for.

De to seneste sager har været genbehandlet i nye uafhængige undersøgelses-paneler, udpeget af den nye WS Ethics Commission, som blev nedsat med 11 nye medlemmer, efter at Council, med den nye præsident for bordenden, i november 2020 ’fyrede’ alle medlemmer af den tidligere kommission.

Council konkluderede, at deres egen Ethics commission selv havde handlet i uoverensstemmelse med WS Code of Ethics. Flere medlemmer agerede ikke upartisk, de brød fortrolighedsprincipperne, ignorerede anmodninger fra indklagede osv.

Den tidligere Ethics Commission totale sammenbrud blev et stigende problem for WS, hvilket Bådmagasinet omtalte i en artikel i november 2020:

World Sailings omdømme og troværdighed på spil 

Den kinesiske præsident for World Sailing Quanhai Li fyrede hele banden i den etiske commission, som havde behandlet klagesagerne mod Kim Andersen. 

 

Klagesagerne forhindrede sandsynligvis genvalg

Kim Andersen blev som bekendt ikke genvalgt som præsident for World Sailing i efteråret 2020, hvor hele optakten til valget var præget af de tre klagesager mod ham. Udfaldet af valghandlingen blev, at Quanhai Li fra Kina blev valg som ny præsident.

Kim Andersen fik dermed kun én præsidentperiode på fire år, og de tre klagesager fik med stor sandsynlighed afgørende betydning for udfaldet af valghandlingen, idet der kun var få stemmer som skilte de to kandidater.

Hele optakten til præsidentvalgkampen sidste år var den værste og mest uskønne nogensinde i WS historie, idet den blev helt overskygget af politiske intriger samt klagesagerne mod Kim Andersen.

Dette er også årsagen til, at Kim Andersen efter valget selv indbragte en klage over to personer i Ethics Commission – ’Den fjerde klagesag’ - som endnu ikke er afgjort.

CEO Andy Hunt (tv) - og Kim Andersen kørte et tæt parløb, inden Andy Hunt smuttede få dage før generalforsamlingen i 2019.

Fuld oprejsning

Kim Andersen har hermed fået fuld oprejsning, selvom han måtte lide den tort ikke at blive genvalgt. Kim har dermed fået renset sit navn efter at have været i skudlinjen i mere end ét år inden præsidentvalgkampen efteråret 2020.

Modstanderne af Kim Andersen har med fremførelsen af klagerne fremmet en dagsorden, for på den måde at skabe tvivl om Kim Andersens kandidatur.

 Var klagesagerne en del af en smædekampagne ?

Kim Andersen udtaler i en artikel, på et website med navn Play the Game, at klagesagerne var en del af en smædekampagne med det formål, at han ikke skulle genvælges.

Alle mine modstandere ved præsidentvalget var direkte eller indirekte involveret i de etiske sager mod mig. Perry og Seeliger var parter i de etiske sager. Og det er velkendt i World Sailing, at Miang, der også var involveret i sagerne, er tilhænger af Quanhai Li.”

Ifølge Kim Andersen blev timingen af de etiske sager og lækagen af dem til pressen - selv før World Sailing Council blev informeret om sagerne - nøje planlagt af tilhængere af hans tre modstandere forud for offentliggørelsen af præsident kandidaterne og valgprocessen. IOC vicepræsident Ser Miang Ng støttede ifølge Kim Andersen alle tre modkandidater under valgkampen, og samtidig var Ser Miang Ng medlem af Ethics Commission.

Kim Andersen siger videre i Play the Game artiklen:

"Jeg er ikke længere involveret i World Sailing, men jeg forventer, at World Sailing undersøger adfærden og handlingerne hos de personer, der handler på vegne af World Sailing, med henblik på at forhindre den lille gruppe personer der kørte smædekampagnen mod mig, i at miskreditere World Sailings omdømme i fremtiden.”

"Det vigtigste for mig er ikke at få mit navn renset, men at få belyst alle aspekter af sagerne mod mig, så folk, der tror, at dette ikke kan være sandt, er i stand til at forstå realiteterne.”

På baggrund af det uafhængige appelpanels afvisning af sagerne, forventer Kim Andersen nu, at WS svarer på, hvordan Gary Jobson og Scott Perry som WS vicepræsidenter var i stand til at sprede misinformation til pressen og skabe vildledende vidneudsagn. Kim Andersen rejser lignende spørgsmål vedrørende Georgy Wossala, Josef Pla og Dieter Neubert, hvoraf to førstnævnte er ledende medlemmer af European Sailing Federation (EUROSAF).

Kim Andersen har efter præsidentvalget indbragt en klage over Dieter Neupert - tidl. fungerende formand for Ethics Commission - samt Ser Miang Ng, medlem af Ethics Commission samt IOC Vicepræsident.

Klagen er endnu ikke færdigbehandlet.

Her på redaktionen undrer vi os over, en i vores øjne væsentlig mangel, i rapporterne. Kim Andersen skulle have noteret TSE på den erklæring om 'interessekonflikt' som han udfyldte da han blev præsident - men her fremstod kun KDY. Kim Andersen samarbejdede med TSE før han blev valgt som præsident, og TSE burde have fremstået af listen.


Klagesagerne mod Kim Andersen

Klagesager er for mange læsere ’langhårede’ (forståeligt nok, red.) og derfor er det sjældent, at udenforstående reelt har mulighed for at sætte sig ind i alle detaljer og forstå sagernes sammenhæng. De er ofte komplicerede og relaterer sig til WS lovgrundlag og interne procedurer og/eller udspringer af politiske handlinger og eventuelt intriger og magtkampe.

Vi giver herunder nogle korte resumeer af de enkelte sager, og vil koncentrere os om sagernes forløb og hovedkonklusioner. Vi giver dig samtidig mulighed for, at du selv kan læse alle rapporterne i sin fulde længde.

Sag 1
Var en klage over håndteringen af en afstemningsprocedure i forbindelse med valg af olympiske klasser, hvor Finn jollen i øvrigt blev elimineret som OL-klasse. Klagen blev indgivet af Council-medlem Georgy Wossola (Ungarn), som selv er tidligere Finn-jolle sejler.

Sagen omhandlede ni klagepunkter, som udsprang af Finn-jollens exit fra det olympiske program.

Klagen blev behandlet af en uvildig undersøgelsesofficer og blev afvist, idet man ikke fandt, at Kim Andersen og WS’ CEO Andy Hunt havde brudt WS Code of Ethics.

Konklusionen var endvidere, at afstemningsproceduren havde fulgt alle procedurer, samt at der ikke kunne konstateres nogen beviselige fejl.

Council godkendte i øvrigt selv såvel mødereferat og afstemningsresultater.

Her kan du læse hele sag 1 rapporten (28 sider pdf, på engelsk)


Sag 2 

Også benævnt ’underskriftssagen’ – var en klage fra to vicepræsidenter Gary Jobson (USA) og Scott Perry (Uruguay) over, at Kim Andersen havde misbrugt deres signaturer, ved at kopiere dem ind i et af World Sailing afsendt brev. Ethics Commission udpegede en undersøgelsesofficer, som afleverede en rapport inkl. en konklusion med en ’næse’ til Kim Andersen for brud på Code of Ethics.

Kim Andersen havde under sagens forløb protesteret over, at undersøgelsesofficeren Josef Pla (Spanien) ikke var uvildig, dels var han præsident for European Sailing Association og havde tidligere været involveret i korrespondance med og om Kim Andersen, dels var det bevidnet at han havde direkte relationer til en af de andre præsidentkandidater Gerardo Seeliger (Spanien) samt en af kommissionens medlemmer, Ser Miang Ng (Singapore).

På trods af Kim Andersens protest, undlod kommissionen at undersøge, hvorvidt Josef Pla kunne anses for uvildig og upartisk, og kommissionen fastholdt advarslen overfor Kim Andersen.

Et nyt uafhængigt panel har genbehandlet hele sagen og konkluderede den 30 april 2021, dels at undersøgelsesofficeren ikke var upartisk, dels at Dieter Neupert og Ser Miang Ng’s fortsatte medvirken, og afgørelse i sagen betød at afgørelsen blev ophævet og ugyldiggjort, idet de ikke længere kunne betragtes som uvildige og upartiske under sagens behandling.

Endvidere konkluderede panelet, at hele sagen skulle gå om på grund af kommissionens fejlagtige behandling af sagen, hvilket du kan læse om her:

World Sailing: Underskriftssagen skal gå om 

Men før den beslutning blev truffet, havde klagerne i form af de to tidligere vicepræsidenter trukket deres klage tilbage, og sagen var dermed afsluttet.

Bådmagasinet kender ikke årsagen til at klagen blev trukket inden genbehandlingen.

Her kan du læse hele sag 2 rapporten (38 sider, pdf på enkelsk)


Sag 3

Også benævnt ’TSE-sagen’ – var igen en klage fra Council-medlem Georgy Wossola (Ungarn). Klageren påstod, at Kim Andersen havde brudt Code of Ethics, idet han på WS vegne havde indgået en aftale med TSE Consulting, som tidligere havde bidraget med administrativ assistance under hans præsidentvalgkamp.

I november 2020 afleverede undersøgelsesofficer Laurence Burger en rapport, som konkluderede, at Kim Andersen havde brudt Code of Ethics, med en anbefaling om, at Kim Andersen skulle tiltales yderligere af kommissionen.

Det uafhængige klagepanel, nedsat af den nye Ethics Commission, konkluderede den 19. oktober 2021, at der ikke har været noget grundlag for at fastslå, at Kim Andersen har overtrådt nogen af de etiske regler, og der ikke er forelagt nogen beviser herfor.

Panelet konkluderer, at undersøgelsesofficerens rapport ikke havde påvist, at Kim Andersen havde brugt Code of Ethics, herunder at en af delkonklusionerne faktuelt var forkert.

Panelet konkluderer endvidere, at to af hovedvidnerne i klagen, nemlig vicepræsidenterne Gary Jobson (USA) og Scott Perry Uruguay) havde afgivet delvis ukorrekte og vildledende vidneudsagn, og dermed blev der stillet tvivl om deres troværdighed.

Endelig har panelet lagt meget lidt eller ingen vægt på vidneudsagn fra henholdsvis klageren samt en journalist, idet begge vidneudsagn i det store hele var baseret på gengivelse af, hvad andre har sagt om sagen. ”Hearsay” beviser – dvs. vidneudsagn baseret på tredje persons udsagn - tillægges ikke værdi i engelsk ret.

I følge rapporten, fastholdt klagepanelet også, at præsidenten i WS kan indgå kommercielle aftaler, samt at der havde været åbenhed mellem Kim Andersen og bestyrelsen ifm. gennemgang af budgettet, hvor en post fremstod som ekstern konsulent-tjeneste, ligesom kontrakten først blev endelig godkendt efter at bestyrelsen havde godkendt budget. Senere godkendte bestyrelsen en forlængelse af samarbejdet.

Yderligere fandt panelet det ikke bevist, at Kim Andersen havde nogen personlig fordel gennem dette samarbejde.

Hovedkonklusionen er, at Kim Andersen ikke har brudt WS Code of Ethics, som påstået af klageren.

Klageren vil sandsynligvis kunne påklage denne afgørelse, formentlig til WS Judicial Board eller CAS (Court of Arbitration of Sport).

Her kan du læse hele sag 3 rapportenBådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.