fbpx
Tekst peter brinch #575: Foto bådmagasinet, rigspolitiet

Fartbegrænsninger

Godt sømandskab består blandt andet i at udvise hensyn og følge søvejsreglerne, men uden vej og byskilte, finder mange det svært at vide, hvor og hvornår hvilke regler gælder.


I Danmark må enhver sejle med et fritidsfartøj under 15 meters længde uden at skulle have tilladelse til det fra nogen myndighed og uden at aflægge nogen form for prøve. Undtaget er planende fritidsfartøjer (speedbåde/vandscootere), for hvilke der gælder særlige regler. Den frihed til at bevæge sig ud på vandet kan få mange til at tro, at der ikke gælder love og regler for fritidssejlads. Men det gør der, og det er dit ansvar som sejler at søge de nødvendige informationer, have kendskab til reglerne – og overholde dem. For selvom informationerne kan være svære at finde, fritager det dig ikke for straf, om myndighederne kontrollerer dig.

Hvor findes informationerne?
De internationale søvejsregler tillader, at et land har særlige nationale regler, hvis reglerne er fastlagt af en national myndighed. I Danmark har vi, udover nationale regler, også en række lokale regler i vores indre farvande – som du skal kende. Reglerne handler blandt andet om fart, adfærd ved ind- og udsejling bestemte steder, færdsel i havne og sejlads på fjorde, søer og åer. Mange steder handler det om fartbegrænsninger, hvor din maksimale hastighed ikke må overstige 5 knob, men der kan også være tale om undtagelser.

Er du, som mange andre sejlere, forvirret? Det er forståeligt, når informationer om regler i indre danske farvande ikke er samlet på ét sted. Alt efter om det er information om nationale eller lokale regler, kan der være forskel på, hvor du skal lede, hvilket man selvfølgelig kan undre sig over i 2022 – derfor samler vi i denne artikel lidt hjælp til selvhjælp.

Information
Information om fartbegrænsninger i danske havne (lokale regler) og indløb til disse findes på www.danskehavnelods.dk, hvor data fra havnemyndighederne ugentligt opdateres af Geodatastyrelsen.

Der kan dog være særlige lokale regler og forbud som, at motorbåde i sommerhalvåret langs de fleste strande og kyster, inden for 300 meter zonen, har forbud mod at sejle så stærkt, at de planer på vandet. Samt at der kan findes f.eks. badeområder, hvor al sejlads er forbudt. Den information finder du typisk på de lokale myndigheders hjemme-sider – som kommune eller politi.

Som nævnt er du, udover at kende søvejsreglerne, forpligtet til at sætte dig ind de lokale regler for sejlads i det område, du befinder dig i. Særregler for kystnær lystsejlads forekommer typisk for motorbåde og vandscootere, men i nogle tilfælde også for sejlbåde.

Følgende eksempler kan findes ved at søge på den pågældende havn, på www.danskehavnelods.dk.
Politiet kontrollerer sikkerheden til søs, og politiet har ansvaret for at regulere og kontrollere den gældende lovgivning.
Når politiet foretager søkontroller, foregår det med betjente, som er uddannet inden for det maritime miljø og de særlige forhold i indre danske farvande.

Regler og håndhævelse
Flere af de nævnte eksempler kan give anledning til yderligere forvirring. Nogle steder nævnes regler for store skibe eller for små skibe, andre steder for både, fartøjer eller fritidsfartøjer. Det lagt sammen med områder og undtagelser, som kan være svære at definere præcist, kan få reglerne til at føles som en vurdering. Den gøres af den kontrollerende myndighed, politiet.

Politiet har ansvaret for at regulere og kontrollere den gældende lovgivning – i Danmark også til søs. Dette sker af betjente, som er uddannet inden for det maritime miljø og de særlige forhold, der er forbundet med at udføre politiindsatser i indre danske farvande, hvor de assisteres af Marinehjemmeværnet og Søværnet.

På hjemmesiden www.byoghavn.dk under sejlads og motorbåde finder du alle de oplysninger om Københavns Havn, du som fritidssejler behøver.

Sejl sikkert med de rette informationer
Med stor forvirring omkring reglerne kan det være svært at være en lovlydig sejler. Derfor opfordrer vi til, at din båd altid er udrustet med gode farvandsbeskrivelser og havneguides, at du sætter dig ind i, hvor du finder de informationer, du behøver, og at du hellere spørger en gang for meget end en gang for lidt – så håber vi på en enklere løsning i fremtiden.

Med de digitale muligheder og hjælpemidler vi har i dag, burde det være muligt at samle al information om særregler – i indre danske farvande – ét sted, med fastlagte opdateringsintervaller og en øget sikkerhed til søs til følge. Derfor er Bådmagasinet nu gået i dialog med myndigheder og private virksomheder, en dialog om mulighederne for at give dig som lystsejler et bedre overblik. 

Roskilde Fjord er et vildtreservat, og der er en del regler at følge. Reglerne fremgår ikke af søkort eller Den Danske Havnelods, men findes i bekendtgørelsen for Roskilde Fjord.


 • AALBORG HAVN:
  Sejlads må, inden for havnens område, foregå med højst 6 knob, i bassiner dog med højst 3 knob. I Obels Kanal må højeste fart ved motor være 3 knob.

  HADERSLEV HAVN:
  3 knob i havnen og 6 knob i fjorden.

  MARIAGER FJORD:
  7 knob i de gravede render.

  RANDERS FJORD:
  På strækningen mellem Skalmstrup Vig og Randers Havn må skibe ikke sejle med større fart end 6 knob. Maksimal fart i havnens bassiner er 6 knob.

  ÅRHUS HAVN:
  Farten skal afpasses efter forholdene.

  KØBENHAVNS HAVN
  Ved sejlads med fritidsfartøjer gælder følgende:
  • 6 knob: Kalkbrænderiløbet, Lynetteløbet, Hovedløbet og Sluseløbet.
  • 5 knob: Kalvebodløbet.
  • 4 knob: Kanaler, bassiner og sideløb.
  • Havnemyndigheden kan ved skiltning fravige hastighederne.

  Følgende eksempler fremgår ikke af www.danskehavnelods.dk, men oplyses via de lokale myndigheders hjemmesider.

  VEJLE FJORD:
  • Du må højst sejle 5 knob indenfor 300 meter zonen – efter Skyttehusodden. Hvis strømmen i fjorden medfører, at du ikke kan sejle din motorbåd sikkert ved en fart på højst 5 knob, må du øge hastigheden til den fart, der er nødvendig for, at du kan sejle sikkert.
  • Du må trække vandskiløbere med den nødvendige hastighed, men du skal sejle vinkelret på kystlinjen, og du må kun sejle, når der ikke er badende og sejlende i den retning, du sejler. Hvis du skal sætte vandskiløbere af ind mod kysten, skal du sænke din hastighed til højst 5 knob, før du drejer.

  ROSKILDE FJORD:
  Fjorden er et vildtreservat, de gældende regler er fastsat lokalt og fremgår af oversigtskortet på Roskilde Kommunes hjemmeside (se billedet ovenfor).

  GUDENÅ OG SILKEBORGSØERNE:
  • Begrænset hastighed: Højest tilladte hastighed er 8 knob, men i flere områder gælder skiltede begrænsninger ned til 5 eller 3 knob.
  • Begrænset sejlads: Borresø og Julsø omfatter flere fuglebeskyttelsesområder, der skiltes, hvor sejlads er forbudt eller sejlads med motor er forbudt.
  • I de mindre søer, som Almindsø, Ørnsø, Slåensø m.fl. er sejlads med motor slet ikke tilladt – gælder også el-motor.

  SVENDBORGSUND:
  Fartbegrænsning på 5 knob. Undtaget er færger og andre fartøjer i rutefart, fartøjer i handelsflåden, offentlige myndigheders sejlads, sejlads med livredningsformål, erhvervsmæssigt fiskeri, og følgebåde i forbindelse med organiseret trænings- og kapsejlads.

BÅD 575

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.