fbpx
Tekst & foto PETER BRINCH #582

4 gange så dyrt at sejle for hurtigt 

Bødetaksten for at sejle 6 knob indenfor 300 m-zonen er 5.000 kr., men at køre bil med 59 km/t. i en 50-zone, det koster 1.200 kr. Er det virkelig fire gange dyrere for sejleren end bilisten at bryde loven?


Når man sætter det meget firkantet op, ser det ud som om, at det er meget dyrere for en sejler end for en bilist ikke at overholde hastighedsgrænsen. I forbindelse med Bådmagasinets artikelserie om politiets maritime indsats har flere sejlere henvendt sig og undret sig over de høje bøder og ikke mindst de manglende nuancer i bødetaksterne – som jo ellers findes i færdselsloven. På landevejen udløses forskellige bødetakster, alt efter hvor stærkt man kører, men ikke på vandet. Hvorfor er det sådan?

Vi har forsøgt at få en forklaring og spurgt politikommissær ved Fyns Politi, Henrik Strauss, hvorfor bødetaksten er så meget højere for sejleren end for bilisten:

”Jeg kan godt se uligheden, når du stiller det op på den måde, men du kan ikke sammenligne direkte med færdselsloven,” siger han.

Men det er er jo en sammenlignelig forseelse i procent. Så burde bødetaksten vel også kunne sammenlignes?

”Nej det kan den ikke. I den almindelige sølov er der som udgangspunkt ikke nogen begrænsninger for, hvor hurtigt du må sejle. Når du indenfor 300 m-zonen kun må sejle 5 knob, er det fordi, det er en lokal bekendtgørelse, der supplerer den almindelige sølov. Færdselsloven står heller ikke alene, men suppleres af flere andre love og bekendtgørelser, hvor bødetakster mv. er anderledes. Færdselsloven arbejder specifikt med takster ud fra procentvise overtrædelser af hastigheden – det gør søloven og sejladsreglementet ikke.”

Kan du give et eksempel på en bekendtgørelse, der supplerer færdselsloven?

”Ja, reglerne for transport af farligt gods er særskilt beskrevet i en bekendtgørelse, men transporten sker på færdselslovens område. Bødetaksterne er særskilt reguleret for transport af farligt gods – som brændstof, kemikalier mv. – og bødetaksterne er derfor anderledes. Når der er risiko for, at du er til større fare for andre, findes der ofte supplerende lovgivning, der regulerer de aktuelle forhold. Der kan være tale om skærpede regler og højere, supplerende bøder/straffe.”

Det giver mening, at jeg fx ikke er til lige så stor fare for andre ude midt i Kattegat som helt tæt ved kysten. Når det ikke at have en redningsvest med koster det samme som at køre bil uden sele – 1.500 kr., er det så fordi, det er to forseelser, man godt kan sammenligne?

”Ja, det har Rigsadvokaten bestemt. Det er dig som fører af båden, der bærer ansvaret for sejladsen og sikkerheden for dig selv og eventuelle medpassagerer. Det kan sammenlignes med færdselsloven i modsætning til reglerne for at sejle for stærkt – hvor de specielle forhold til søs og den supplerende lovgivning er i spil. Så det er mere nuanceret.”

Men kunne man så ikke have nogen nuancer i en sådan underbestemmelse. Det er jo samme bøde om man sejler 8 knob eller 12, hvor man må sejle 5?

”Vi kan ikke graduere en hastighedsovertrædelse til søs på samme måde, som vi kan på landevejen. Det er ikke muligt at måle bådens hastighed så præcist, som vi kan med en bil. Vi vurderer ud fra visuelle forhold, sammenligner med vores egen hastighed i patruljebåden og eventuelle droneoptagelser. Om båden planer kan fx være en af de afgørende faktorer for, hvornår vi vælger at sigte. Men du har ret, det bliver ikke nødvendigvis dyrere, selvom vi vurderer, at du sejler meget for stærkt,” forklarer Henrik Strauss.

Der findes to bødetakster for overtrædelse af hastighedsgrænserne i indre danske farvande.


Mere dialog
Ifølge den fynske politikommissær mødes de danske politikredse med jævne mellemrum og diskuterer, hvordan deres maritime indsats fungerer. Og selvom en politikreds måske ikke har mulighed for at ændre bestemmelserne, så bliver det diskuteret, om man har de rette ”værktøjer”. Hvilke der fungerer, og hvilke der bør justeres. Politiets maritime indsats er blevet intensiveret over de seneste fire år siden den tragiske vandscooter-ulykke i Københavns Havn, hvor to unge kvinder mistede livet. Men også det faktum, at der under coronakrisen kom mange flere, nye og uerfarne fritidssejlere på havet, har bidraget til behovet for en øget patruljering.

”Det er nyt for sejlerne og for os, at vi er blevet mere synlige til søs,” siger Henrik Strauss og tilføjer: ”Som jeg har udtalt tidligere, gør vi os umage med mere oplysning og dialog. Noget, sejlerne tager godt imod. I vores politikreds vil vi være 100% sikre på, at der er tale om en lovovertrædelse, inden vi sigter – det betyder færre retssager. De fleste af de tilfælde, hvor det ender med en sigtelse, er sejleren godt klar over hvorfor. Desuden er det ikke ualmindeligt, at det er flere ting, de bliver sigtet for, når de bliver sigtet.”

Hvornår forældes en bøde
Eftersom en fartbøde til søs fordobles anden gang, du sejler for stærkt, er det ikke uvæsentligt at vide, hvornår en bøde forældes. Men som det er nu, fremgår det ikke tydeligt af lovgivningen på området. Du kan efter at have fået en fartbøde på 5.000 kr. i år få en bøde på 10.000 for samme forseelse til næste år. Er det rimeligt?

”Det er jo bl.a. noget af det, vi snakker om politikredsene imellem. Hvordan vi håndterer de ting i bekendtgørelserne, som ikke fremgår klart og tydeligt. Men mere retspraksis på området kan også hjælpe, og lige nu afventer man svar på en retssag om lige netop forældelse. Det gør selvfølgelig vores arbejde nemmere, når alt er klart og tydeligt,” siger Henrik Strauss.

Flere sejlere giver udtryk for, at bøderne til søs er høje og indimellem urimelige. Hvorfor får sejlerne en dobbelt så høj bøde, anden gang, de bliver taget i samme forseelse?

”Jeg har ingen holdning til bødetaksterne for overtrædelse af den omtalte underbestemmelse. Rigsadvokaten har udarbejdet et bødekatalog, og det er det, vi udgår fra,” afslutter Henrik Strauss, politikommissær ved Fyns Politi.

Rigsadvokatmeddelelsen er offentlig tilgængelig og indeholder alle bødetakster i forbindelse med fritidssejlads.


Skærpede omstændigheder er lig med højere bøder
Det kan fortsat diskuteres, om bødestørrelserne er rimelige. Men i bødekataloget udarbejdet af Rigsadvokaten fremgår det, at der – i modsætning til at sejle uden medbragt redningsvest – ved overtrædelse af hastighedsgrænserne til søs ikke kan sammenlignes med færdselsloven. De overtrædelser er sammenlignelige med overtrædelser af vandscooterbekendtgørelsen. Med tanke på den tragiske vandscooter-ulykke i Københavns Havn i 2018. Kan det måske forklare den høje bøde på 5.000 kr. for en førstegangsforseelse og 10.000 kr. anden gang. Det fremgår dog ikke, hvornår en førstegangsforseelse forældes, men en verserende retssag kan forhåbentlig skabe klarhed og belyse et eventuelt behov for ændringer i bødekataloget.

Lokale bekendtgørelser, der i indre danske farvande supplerer søloven, kan være svære at finde frem til, men du har pligt til at sætte dig ind i dem. Det og politiets maritime indsats har Bådmagasinet haft fokus på i flere artikler. I forlængelse af det har vi i denne artikel set nærmere på bødetaksterne for ikke at overholde hastighedsgrænserne til søs. Flere sejlere har udtrykt undren over hastighedsbøderne, når de har sammenlignet med lignende forseelser på landevejen – hvilket man altså ikke umiddelbart kan. 

BÅD 582

Bådmagasinet er Danmarks maritime mediehus med begge fødder plantet solidt på dørken. Bådmagasinet følger med i den rivende udvikling medieverden er inde i, og udgiver således på flere platforme, hvad end det er i trykt eller elektronisk form.

Bådmagasinet har gennem tiderne hjulpet mange i bådbranchen med deres egne kundekataloger – kundemagasiner – brochurer – kataloger, eller et frisk design på virksomhedens brand – alt sammen under vores afdeling for Client Publishing.

Sejlsport

Nyheder

Inspiration

Medlemsskab


© 2020 Bådmagasinet ApS. All Rights Reserved.